Vi startade som vanligt från IKEA, Väla Centrum i Helsingborg och körde därefter mot Kullens fyr.

Vi hade en spännande guidning av fyrmästare Per Sjögren på Kullen fyr, officiellt från 1561, med en möjlig härstamning till Valdemar Atterdag omkring 1200. Den ursprungliga fyren från 1561, tillsammans med motsvarigheter vid Skagen och Anholt, använde en järnbehållare med eld för nattbelysning. Verkliga fyrar byggdes från 1585 och framåt, vilket kulminerade i dagens fyr från 1900, som står cirka 78,5 meter över havet och är 15 meter hög. Tillsammans med Nakkehoved fyr i Gilleleje markerar den Öresundsentrén och är synlig upp till 50 km bort, med en ljuskälla som består av 450 glasprismer.

We started as usual from IKEA, Väla Centrum in Helsingborg and then drove towards Kullens Lighthouse.

We had an exciting tour of Kullen Lighthouse, officially dating back to 1561, with a possible origin traced to Valdemar the Victorious around 1200. The initial 1561 lighthouse, along with counterparts at Skagen and Anholt, used an iron container with a fire for night illumination. Actual lighthouses were constructed from 1585 onwards, culminating in the present-day 1900 lighthouse, standing approximately 78.5 meters above sea level and 15 meters tall. Together with Nakkehoved Lighthouse in Gilleleje, it marks the Øresund entrance, visible up to 50 km away, utilizing a light source with 450 glass prisms.”

“Efter rundturen gick vi till Kullens restaurang där vi njöt av en underbar och varm fisksoppa med allt det havet har att erbjuda – härligt. Mätta och nöjda fortsatte vi nu på nordsidan av Kullen, en fantastiskt vacker resa mot Ekeby till den lilla byn Sireköpinge vid Tågarp. Här hade det arrangerats eftermiddagskaffe och kaka på Flinckmans Café. Trots att Flinckmans Café ligger ute på landet är det verkligen en välbesökt och spännande plats.”

After the tour, we went to Kullen’s restaurant, where we enjoyed a delightful and warm fish soup with everything the sea has to offer – lovely. Satisfied and content, we now drove on the north side of Kullen, a superbly beautiful journey towards Ekeby to the small town of Sireköpinge near Tågarp. Afternoon coffee and cake were arranged at Flinckmans Café. Although Flinckmans Café is located in the countryside, it is truly a well-visited and exciting place.

“På Uppåkra Arkeologiska Center blev vi välkomnade av arkeolog Elvira Landh. En person man sent glömmer, hon var så kunnig, engagerad och en utmärkt berättare. Uppåkra är en av Nordens största platser från järnåldern, grundad cirka 100 år f.Kr. och var under 1000 år en av de mest betydande maktpunkterna i Norden, både politiskt och handelsmässigt, vilket tydligt framgår av utgrävningarna. De första blygsamma utgrävningarna började 1934. Det finns fynd av mynt, smycken och glas från olika delar av världen, inklusive Ryssland, Irak, Uzbekistan och Tunisien. Från början av 1990-talet till början av 2000-talet hittades cirka 28 000 föremål av silver, guld, koppar och brons med hjälp av metalldetektorer, vilket gör Uppåkra till det mest fyndrika fornlämningen i Skandinavien. Den politiska inflytandet manifesterar sig genom de imponerande byggnaderna som har rest på Uppåkra. Elvira berättade levande om en av de stora hallarna på området som man för närvarande gräver ut. Den totala ytan uppgår till cirka 44 hektar, och för närvarande har cirka 0,2 % av området grävts ut, inklusive flera gravhögar. Efter rundturen serverades lunch i mycket intressanta lokaler i källaren på utställningshuset på Uppåkra.”

“At the Uppåkra Archaeological Center, we were welcomed by archaeologist Elvira Landh. A person you won’t easily forget, she was so knowledgeable, engaged, and an excellent communicator. Uppåkra is one of the largest Iron Age sites in the Nordic region, founded around 100 years BC, and for 1000 years, it was one of the most significant power centers in the Nordic region, both politically and economically, as the excavations clearly show. The first modest excavations began in 1934. Discoveries include coins, jewelry, and glass from various parts of the world, including Russia, Iraq, Uzbekistan, and Tunisia. From the early 1990s to the early 2000s, approximately 28,000 items made of silver, gold, copper, and bronze were found using metal detectors, making Uppåkra the most archaeologically rich monument in Scandinavia. The political influence is manifested through the impressive buildings erected at Uppåkra. Elvira vividly described one of the large halls on the site that is currently being excavated. The total area covers about 44 hectares, and currently, about 0.2% of the area has been excavated, including several burial mounds. After the tour, lunch was served in very interesting premises in the basement of the exhibition house at Uppåkra.”