IFMR International Driving Rules

Säkerheten är alltid viktig när vi kör motorcykel och när vi är många som kör tillsammans blir det jätteviktigt att vi kör på ett säkert sätt och att alla känner till hur man kör tillsammans med andra IFMR:are.

Ta med karta

Varje deltagare bör har en detaljerad karta över turområdet så att målet kan nås på egen hand om han eller hon av någon anledning måste avvika från gruppen. En GPS-navigator som komplement till kartan är självklart en fördel. Det är dock absolut förbjudet att avvika från gruppen utan att turledaren meddelas.

Starta alltid med full tank

Alla skall ha full tank (och tom blåsa) då turen startar. Vid stopp för tankning under turen tankar alla upp sina motorcyklar. Undantag kan eventuellt göras om man med absolut säkerhet vet att man har tillräckligt med bränsle till nästa planerade tankstopp. Hur långt man ska köra mellan tankstopp bestäms av den motorcykel som har minst tankvolym eller minst räckvidd.

Pausar

En paus ska planeras in senast efter ca 90 minuters körning. När och var pausen ska tas, bestämmer turledaren.

Alltid först och sist

Turen leds av turledaren (ledarmotorcykeln) som alltid kör först. Sist i gruppen kör alltid en kömotorcykel (ankaret), som bör vara en erfaren motorcyklist. Det är lämpligt att förarna/passagerarna på ledarmotorcykeln respektive kömotorcykeln bär orange säkerhetsväst och om möligt kan kommunicera via intercom (radio eller telefon).
Ledar- och kömotorcyklarna behåller sina positionen under hela turen. Mellan ledar- och kömotorcykeln kör resten av gruppen i zig-zag-formation (undantag se nästa punkt). Omkörning inom gruppen är inte tillåten!

Kör i zig-zag formation

Deltagarna i gruppen ska hålla ett säkert avstånd mellan varandra, d v s om framförvarande motorcyklist gör ett misstag eller ramlar, ska efterföljande motorcyklist hinna stanna eller väja undan.
Turledaren kör till vänster i körfältet och efterföljande motorcyklar följer i zig-zag-formation. Zig-zag-formationen får brytas i kurvor då ideallinjen får följas. Efter kurvan ska zig-zag-formationen återupptas så snart som möjligt. Givetvis får Zig-Zag-formationen brytas vid körning på smala vägar och genom smala passager.
Ett annat tillfälle då zig-zag-formationen bryts är vid vägkorsningar med stopp, lämna företräde eller trafikljus då vi minskar avståndet mellan motorcyklarna och kör upp i bredd (se bild till vänster).

Hur du kör i en vägkorsning

I vägkorsningar där gruppen ska svänga åt vänster eller höger, i rondeller eller vid andra tillfällen då turledaren bedömer att en vägvisning är lämplig, ger han/hon tecken till motorcyklist nummer två att stanna och agera vägvisare. Turledaren anger lämplig plats där "tvåan" ska stanna. Vid sväng till höger är det ofta lämpligt att "tvåan" stannar omedelbart före korsningen med höger blinkers påslagen. Vid sväng till vänster är det ofta lämpligt att "tvåan" stannar omedelbart efter korsningen. Här är det mycket viktigt att "tvåan" inte kör för långt in på den nya vägen utan stannar så att han/hon syns tydligt för efterföljande deltagare.

"Tvåan" får inte lämna sin plats innan kömotorcykeln kommer. "Tvåan" ansluter då till gruppen framför kömotorcykeln.
På detta sätt växlar deltagarna sin position inom gruppen mellan ledar- och kömotorcyklarna. Observera att detta även gäller vänster- eller högerposition i zig-zag-formationen.

Kör i din egen takt!

Kör alltid säkert i din egen takt! Det gör inget om gruppen dras ut och avståndet mellan ledar- och kömotorcykel ökar. Säkerheten är viktigast!

God tur!